[Si tửu] Chương 45

Chương 45: Thương đội tứ mẫu và giao tiêu

dbcc62bf9f02157cf0bc24848385173f

Ngày hôm sau, Hạ Việt không vội về thành mà từ sáng sớm hắn đã đưa Thức Yến ra đồng, hai người cùng nhau dẫn nước vào ruộng rồi lấy kéo cắt cỏ. Tới gần trưa, từ đằng xa truyền đến âm thanh huyên náo, Hạ Việt vừa quay đầu lại liền thấy xe ngựa Vân gia đang đậu bên bờ ruộng, hạ nhân từ càng xe nhảy xuống, đứng ở trên gọi thiếu gia trở về.Read More »