[Si tửu] Chương 42

Chương 42: Làm cỏ

cca708582a578a314fdead9ab1bd25fd

Công tác cấy mạ của Bạch gia hoàn tất nhanh hơn so với những nhà khác, lúc bọn họ kết thúc thì mới gần đầu tháng Năm, trời vẫn chưa ấm lắm. Để bảo vệ mạ, nông dân phải dẫn nhiều nước vào ruộng một chút.Read More »