[Si tửu] Chương 41

Chương 41: Cấy lúa

50815120238f8581f49091aab473fae5

Ngoài dự liệu của Thức Yến, những ngày sau đó Hạ Việt đều liên tục đến Bạch gia giúp đỡ, Phương quản sự biết chuyện nên thường chờ đến tối mới sang Vân trạch tìm hắn bàn công chuyện ở Hỉ Cửu Túy. Hai vị công công và nhạc phụ cũng là một bộ tùy ý Hạ Việt.

Hôm nào cũng vậy, Thẩm đại phu châm cứu cho Thức Yến xong thì thuận tiện bắt mạch cho Hạ Việt, còn đưa thêm thuốc sang, Hạ Việt lấy mấy gói to, lại mua một cái thùng tắm lớn gửi sang Bạch gia.Read More »