[Si tửu] Chương 26

Nghe tin lão Erwin chết xong mood down kinh khủng, chỉ muốn tụt quần chết theo lão.

Chương 26: Nguyên tiêu

dc16080663b6107b16d986ef02b98149

 

Rằm tháng giêng, thùng rượu cuối cùng của Vân gia cũng ra lò.

Hạ Việt để Thức Yến ở nhà, một mình sang đó hỗ trợ. Ngày hôm qua hắn dẫn y sang đó tham quan nên không giúp gì được, hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi.Read More »